สถานที่จัดอบรม
จัดที่ HTC Care ชั้น 4 ไอทีมอล์ลฟอร์จูน

รายละเอียดหลักสูตร HTC PDA Phone Training Basic Course
เป็นหลักสูตรที่รวบรวมจากความต้องการพื้น ฐานของผู้ใช้งาน PDA / Smartphone ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนกระทั่ง
สามารถใช้งานฟังค์ชั่นพื้นฐานต่างๆ ของเครื่อง PDA / Smartphoneได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

• แนะนำทั่วไป
• รู้จักกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile / Android Phone
• เริ่มต้นการใช้งาน
• การใช้โทรศัพท์
• การซิงค์โครไนซ์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
• การจัดการโปรแกรมในเครื่องของคุณ
• การใช้งานโปรแกรมมาตรฐานการรับส่งข้อความ ภาพ และอีเมล์
• การใช้งานมัลติมีเดีย
• การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
• การใช้งานภาษาไทย
• ฯลฯ